วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
Facebook RSS Feed

บุคลากรฝ่ายสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายสำนักงานเลขานุการ

 • อมรพรรณ พัทโร
  เลขานุการสำนักวิทยบริการ
  งานนโยบายและแผนและงานประกันคุณภาพ โทร.1433
  pamorn[at]bunga.pn.psu.ac.th

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงาน

 • วิชญาพร เฟื่องฟูขจร
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  งานการเงิน โทร.1403
  cvichaya[at]bunga.pn.psu.ac.th

 • มนทิรา อินทร์แก้ว
  นักวิชาการอุดมศึกษา
  งานพัสดุ โทร.1430
  imontira[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • จอมใจ เพชรกล้า
  นักวิชาการอุดมศึกษา
  งานการเจ้าหน้าที่และงานประชาสัมพันธ์ โทร.1434
  jomjai-p[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • สมบัติ นพจนสุภาพ
  ช่างไฟฟ้า
  งานอาคารและสาธารณูปโภค โทร.1420
  nsombat[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ยุวดี ฮ่อสกุล
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  งานธุรการ โทร.1402
  hyuwadee[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  เลขาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพ โทร.1440
  susun-h[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • รอนีย๊ะ ระเด่นอาหมัด
  เจ้าหน้าที่พัสดุ
  งานพัสดุโทร.1435
  arawneya[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • อิสมะแอ วานิ
  รักษาความปลอดภัย
  งานดูแลรักษาความปลอดภัย โทร.1420
  itsama-ae[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • สุลีมาศ มาสิก
  แม่บ้าน
  งานรักษาความสะอาด อาคาร 22 ชั้น 1 โทร. -
  msuleema[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • พนิดา ทองแป้น
  แม่บ้าน
  งานรักษาความสะอาด อาคาร 22 ชั้น 2 โทร. -
  tpanida[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ไพล ไชยชนะ
  แม่บ้าน
  งานรักษาความสะอาด อาคาร 22 ชั้น 3 โทร.1413
  cplai[at]bunga.pn.psu.ac.th
 • ฉัตรสุดา พิสัยกุล
  แม่บ้าน
  งานรักษาความสะอาด อาคาร 16 และ ที่อ่านหนังสือ 24 ช.ม. โทร.1420
  chatsuda-phisaikoon[at]hotmail.com

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

 • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/