วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
Facebook RSS Feed

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นพัสดุงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 23 รายการและพัสดุเงินรายได้ จำนวน 82 รายการ รวมทั้งสิ้น 105 รายการ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ
- ผู้สนใจขอรับเอกสารใบเสนอราคาและดูพัสดุดังกล่าวได้ที่ งานพัสดุ สำนักวิทยบริการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561
- ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุดังกล่าวต้องเสนอราคาต่อคณะกรรมการจำหน่ำยพัสดุในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น. และพิจารณาราคาตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับแก้ไข วันที่ 27.3.2561

หอสมุดฯ เปิดบริการใหม่ "IT Help Desk"

หอสมุดฯ เปิดบริการ "IT Help Desk" บริการเชิงรุกที่จะเข้าไปอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ไอทีแก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ โดยการกระจายเจ้าหน้าที่ด้านไอทีของห้องสมุด (โปรแกรมเมอร์ 3 คน และช่างเทคนิค 2 คน) ไปให้บริการ ณ จุดที่กำหนด ทุกวันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. โดยสลับหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดในทุกสัปดาห์ โดยจุดบริการประกอบด้วย
1. อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 (ที่นั่งอ่านหนังสือ)
2. อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3 (IT-Zone)
3. อาคาร JFK (ตึกเก่า)
4. ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ
5. ที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ด้านหน้าอาคาร JFK

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักวิทยบริการประกาศรับสมัครเช่าสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

เชิญผู้สนใจสมัครเช่าสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ ขอรับและยื่นเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ถึง 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร 

ภาพกิจกรรม PSULINET 2017

ประมวลภาพกิจกรรมการสัมมนา เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSULINET) ประจำปี 2560 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม...

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการ

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน
 
                    ด้วยทางสำนักวิทยบริการได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ และนำข้อเสนอแนะไปสู่การพัฒนาต่อไป 
                   จึงขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ตาม URL
 
 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน 

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

  • หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา
  • สำนักงานเลขานุการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/