OAR e-Services


เกี่ยวกับเรา

OAR e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้ของสำนักฯ

ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามฝ่ายและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 313-486
+66 (73) 333-587
oar@psu.ac.th
http://www.oas.psu.ac.th

เว็บไซต์เทคโนโลยีทางการศึกษา

เว็บไซต์ของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ข้อมูลทั่วไปของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา บริการต่างๆ ฯลฯ

คณิศร รักจิตร

ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

ระบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรฝ่ายสำนักงานเลขานุการ

ชารีฟ ลามาก,บุคลากรฝ่ายสำนักงานเลขานุการทุกท่าน
หัวหน้าฝ่ายสำนักงานเลขานุการ
บุคลากรสำนักวิทยบริาร

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2016 พัฒนาและดูแลโดย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ.
System Support