OAR e-Services


เกี่ยวกับเรา

OAR e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้ของสำนักฯ

ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามฝ่ายและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 313-486
+66 (73) 333-587
oar@psu.ac.th
http://www.oas.psu.ac.th

สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำนักวิทยบริการ

OAR Channel สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยินดีต้อนรับผู้รักงานโทรทัศน์ทุกท่าน

คณิศร รักจิตร

บุคลากรสำนักวิทยบริการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

สื่อการเรียนรู้ (Learning Media)

เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอนในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อที่ตนเองสนใจได้

คณิศร รักจิตร

บุคลากรสำนักวิทยบริการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ห้องเรียนครูกนก

ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก จันทร์ทอง

อำนาจ สุคนเขตร์

นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.อ.และนักเรียนทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ห้องเรียนเสมือนจริง

ระบบริหารจัดการการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ติดตั้งเมื่อธันวาคม 2546

อำนาจ สุคนเขตร์

นักศึกษา อาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ห้องเรียนเสมือนจริง (vc1)

สำนักวิทยบริการมีภารกิจในการให้บริการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็น เครื่องมือสนับสนุนการจัดการศึกษา เสริมการเรียนในชั้นเรียนปกติ ภายใต้ฐานระบบบริหารจัดการ Moodle ซึ่งผู้เรียนสามารถแสวงหาและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนได้ทุกที่ ทุกเวลา หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อได้ที่ นายอำนาจ สุคนเขตร์ โทร. 1453, amnat.s@g.psu.ac.th

อำนาจ สุคนเขตร์

นักศึกษา อาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2016 พัฒนาและดูแลโดย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ.
System Support