OAR e-Services


เกี่ยวกับเรา

OAR e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้ของสำนักฯ

ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามฝ่ายและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 313-486
+66 (73) 333-587
oar@psu.ac.th
http://www.oas.psu.ac.th

ระบบวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ (Classification System)

เป็นระบบใช้สรำหรับ การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ และ การกำหนดเลขผู้แต่ง

ชารีฟ ลามาก, ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ผู้ใช้บริการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ

บันทึกข้อมูลระดับค่าของฝุ่นละออง อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ภายในและบริเวณโดยรอบสำนักวิทยบริการ เพื่อคำนวณและวิเคราะห์หาค่าสำหรับการควบคุมและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานปฏิบัติงาน

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
สมบัติ นพจนสุภาพ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบสารสนเทศผลการดำเนินงาน (OAR Smart Dashboard)

ระบบประมวลผลการดำเนินงานประจำปีและย้อนหลังของสำนักวิทยบริการในรูปแบบกราฟและแผนภูมิ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ชารีฟ ลามาก
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดเฉพาะ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นจาก OpenBiblio สำหรับห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเฉพาะ หรือห้องสมุดขนาดเล็ก รองรับการทำงานในโมดูลพื้นฐานครบถ้วน เช่น ลงรายการ ยืม-คืน OPAC สำหรับพัฒนาการทำงานและการให้บริการของห้องสมุดสู่มาตรฐานสากล

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
โรงเรียนหรือห้องสมุดที่สนใจ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์

บริการผลิตเอกสารโดยกลุ่มงานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี หลักเกณฑ์การให้บริการ 1.เอกสารประกอบคำสอนจะเสร็จภายใน 3 วันทำการ (นับจากวันที่ฝ่ายเทคโนฯ ลงรับ) 2.เอกสารที่สำเนาจากหนังสือและตำราอื่น พิมพ์ได้ไม่เกิน 40 หน้าต่อรายวิชาต่อภาคการศึกษา

อำนาจ สุคนเขตร์

คณาจารย์

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2016 พัฒนาและดูแลโดย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ.
System Support