OAR e-Services


เกี่ยวกับเรา

OAR e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้ของสำนักฯ

ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามฝ่ายและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
+66 (73) 313-486
+66 (73) 333-587
oar@psu.ac.th
http://www.oas.psu.ac.th

ระบบประเมินผลออนไลน์

ระบบประเมินผลออนไลน์เป็นระบบสร้างแบบประเมินแบบออนไลน์

ภัทธ์ เอมวัฒน์,ชารีฟ ลามาก
สำนักวิทยบริการ
U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี,U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,U3 บุคลากรสายวิชาการ,U4 บุคลากรสายสนับสนุน,U5 บุคคลภายนอก

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบประเมินแบบทันท่วงที (ประเมินด้วย Tablet)

ระบบประเมินความพึงพอใจแบบทันท่วงทีหลังได้รับบริการของผู้ใช้บริการ ณ จุดให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์ยืม-คืน IT-Zone บริการตอบคำถาม

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ณ จุดติดตั้งอุปกรณ์ประเมิน
ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบริหารจัดการห้องฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

บริการห้องประชุม ห้อง e-Learning Agency ห้องนิทรรศการและห้อง e-Learning Studio

อำนาจ สุคนเขตร์

บุคลากรสำนักวิทยบริการ นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ

บันทึกข้อมูลระดับค่าของฝุ่นละออง อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์ภายในและบริเวณโดยรอบสำนักวิทยบริการ เพื่อคำนวณและวิเคราะห์หาค่าสำหรับการควบคุมและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานปฏิบัติงาน

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
สมบัติ นพจนสุภาพ
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบสารสนเทศผลการดำเนินงาน (OAR Smart Dashboard)

ระบบประมวลผลการดำเนินงานประจำปีและย้อนหลังของสำนักวิทยบริการในรูปแบบกราฟและแผนภูมิ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ชารีฟ ลามาก
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2016 พัฒนาและดูแลโดย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ.
System Support