คลังระบบสารสนเทศ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSULINET e-Services


เกี่ยวกับเรา

PSULINET e-Services รวบรวมรายละเอียดของเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องสมุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรและการบริการผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาระบบงานต่างๆ หรือเลือกจำแนกระบบงานตามห้องสมุดและตามผู้พัฒนาระบบเพื่อเข้าใช้และประเมินผลการใช้งานระบบได้

ติดต่อเรา
PSULINET
กลุ่มห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

+66 (xx) xxx-xxx
psulinet@psu.ac.th
@psulinet

OAR Activities Alert
สำนักงานเลขานุการ

ระบบบันทึกตารางเวลาการดำเนินของสำนักวิทยบริการ

ชารีฟ ลามาก, ดร.สมพร ช่วยอารีย์,อมรพรรณ พัทโร
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริาร

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

Contact Everytime
สำนักงานเลขานุการ

ระบบ Contact Everytime ใช้สำหรับติดต่อร้องของาน และขออนุญาตออกนอกสถานที่

ชารีฟ ลามาก,นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว
บุคลากร สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ
บุคลากร สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

CRM ระบบข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้หรืออบรมผู้ช้บริการ

ภัทธ์ เอมวัฒน์,ชารีฟ ลามาก,กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
บรรณารักษณ์งานบริการ
U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี,U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,U3 บุคลากรสายวิชาการ,U4 บุคลากรสายสนับสนุน,U5 บุคคลภายนอก

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

Human Resources Management
สำนักวิทยบริการ

ระบบงานการเจ้าหน้าที่ โดยระบบนี้สามารถบันทึกชั่วโมงการพัฒนา และแผนการพัฒนาบุคลากร (IDP)

ชารีฟ ลามาก,ผศ.ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์,จอมใจ เพชรกล้า
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริาร

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

KPIs OAR PSU
สำนักงานเลขานุการ

ระบบคู่เทียบ KPIs ของสำนักวิทยบริการ กับ ม.ทักษิณ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่

ชารีฟ ลามาก,ผศ.ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์,อมรพรรณ พัทโร
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริาร

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

OAR Knowledge Tank
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

ชารีฟ ลามาก,ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

OAR SMART SYSTEM
สำนักงานเลขานุการ

ระบบของสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย 1. งานนโยบายและแผน 2. งานพัสดุ 3. งานการเจ้าหน้าที่ 4. งานการเงิน 5. งานสารบรรณ

ชารีฟ ลามาก,บุคลากรฝ่ายสำนักงานเลขานุการทุกท่าน
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริาร

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

TOR for OAR
สำนักงานเลขานุการ

แบบข้อตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง สำหรับ ข้าราชการ/พนักงาน สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชารีฟ ลามาก,จอมใจ เพชรกล้า
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริาร

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ฐานข้อมูลสามจังหวัดชายแดนใต้
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ฐานข้อมูลสามจังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาเป็นแอพลิเคชั่นบนมือถือ สำหรับ android os สามารถดาวน์โหลดผ่าน play store สำหรับ ios สามารถดาวน์โหลดผ่าน app store (กำลังพัฒนา)

ชารีฟ ลามาก
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
นักศึกษา อาจารย์ หรือผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบจัดทำ QR Code วารสาร
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เป็นระบบที่ใช้สำหรับจัดทำ QR Code วารสาร

ชารีฟ ลามาก, ศิริรัตน์ เมืองแมน
บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบประเมินผลออนไลน์
สำนักวิทยบริการ

ระบบประเมินผลออนไลน์เป็นระบบสร้างแบบประเมินแบบออนไลน์

ภัทธ์ เอมวัฒน์,ชารีฟ ลามาก
สำนักวิทยบริการ
U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี,U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา,U3 บุคลากรสายวิชาการ,U4 บุคลากรสายสนับสนุน,U5 บุคคลภายนอก

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ (Classification System)
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เป็นระบบใช้สรำหรับ การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ และ การกำหนดเลขผู้แต่ง

ชารีฟ ลามาก, ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
บุคลากรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ผู้ใช้บริการ

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

ระบบสารสนเทศผลการดำเนินงาน (OAR Smart Dashboard)
สำนักวิทยบริการ

ระบบประมวลผลการดำเนินงานประจำปีและย้อนหลังของสำนักวิทยบริการในรูปแบบกราฟและแผนภูมิ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ชารีฟ ลามาก
บุคลากรสำนักวิทยบริการ
บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานเลขานุการ

เว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการ เอกสาร รายงานต่างๆ ฯลฯ

ชารีฟ ลามาก

ผู้ใช้บริการทั่วไป

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สำนักงานเลขานุการ

ระบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรฝ่ายสำนักงานเลขานุการ

ชารีฟ ลามาก,บุคลากรฝ่ายสำนักงานเลขานุการทุกท่าน
หัวหน้าฝ่ายสำนักงานเลขานุการ
บุคลากรสำนักวิทยบริาร

เข้าใช้ระบบ ประเมินระบบ


© 2020 พัฒนาและดูแลโดย
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IT PSULINET).
System Support